Corporate Information Bound by Mandatory Disclosure

Povinně zveřejňované údaje dle Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích:

Společnost Linkcity Czech Republic a.s. je členem koncernu VCES HOLDING s.r.o. a také členem mezinárodního koncernu Bouygues.

VCES HOLDING s.r.o.
IČ: 252 59 369, DIČ: CZ25259369, č. účtu: 8010-708 159 893/0300
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189165
Kontakty: Tel: +420 226 056 605, fax: +420 226 056 100, e-mail: holding@vces.cz, www.vces.cz

Linkcity Czech Republic a.s.
IČ: 270 71 316, DIČ: CZ27071316, č. účtu: 17 171 543/0300
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11723
Kontakty: Tel.: +420 226 056 605, fax: +420 226 056 100, e-mail: info@linkcity.cz, linkcity.cz

Společnost Linkcity Czech Republic a.s. je společníkem ve společnostech:

PROJEKT HRADEC s.r.o.
IČ: 281 73 236, DIČ: CZ28173236, č. účtu: 17 849 553/0300
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 130520
Kontakty:  Tel.: +420 226 056 605, fax: +420 226 056 100, e-mail: info@linkcity.cz, linkcity.cz

PROJEKT CHRUDIM s.r.o.
IČ: 281 70 849, DIČ: CZ28170849, č. účtu: 17 849 633/0300
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 130334
Kontakty: Tel.: +420 226 056 605, fax: +420 226 056 100, e-mail: info@linkcity.cz, linkcity.cz

RESIDENCE RADOTÍN JEDNA, s.r.o.
IČ: 039 95 861, DIČ: CZ03995861, č. účtu: 117640343/0300
Sídlo: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika
Registrace: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 241175
Kontakty:  Tel.: +420 226 056 605, fax: +420 226 056 100, e-mail: info@linkcity.cz, linkcity.cz

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA JMÉNO NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA JEDINÉHO AKCIONÁŘE K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost LINKCITY CZECH REPUBLIC a.s., IČ 270 71 316, se sídlem Na Harfě 337/3, PSČ 190 05, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11723 (dále jen „Společnost“),

tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 8. 6. 2016 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby všech akcií emitovaných Společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 431/2016 N 268/2016 (dále jen „Rozhodnutí“).

Společnost proto na základě shora uvedeného rozhodnutí vyzývá jediného akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společnosti za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu jediného akcionáře vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který má být akcie zaevidovány.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku, uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a dále jej zašle jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

V Praze dne 22. 6. 2016
Představenstvo společnosti LINKCITY CZECH REPUBLIC a.s.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti:

Za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013